BRUKERVILKÅR FOR FUTUR DRIVER (FD) WEB OG MOBIL APPLIKASJON

1. Disse forskriftene om levering av tjenester via elektroniske midler (heretter referert til som "forskriften") definerer prinsipper, omfang og bruksvilkår for Future Driver-applikasjonen (heretter referert til som "FUTURE DRIVER") (heretter referert til som " Applikasjonen”) beregnet på å fungere på mobile enheter (med Android- og IOS-operativsystemer) samt nettlesere. De etablerer også prinsipper for beskyttelse av personopplysninger og tjenestene som tilbys. Man må lese og godta forskriften for å bruke FUTURE DRIVER applikasjonen.
2. Tjenestene som er tilgjengelige gjennom Applikasjonen leveres av Delta Media AS, et norsk aksjeselskap med MVA nr. 916747330.

§ 1. Definisjoner

1. FUTURE DRIVER applikasjonen – er en gratis (for å laste ned) mobilapplikasjon (programvare) og gratis (å se på uten å logge på) nettportal som gjør smarttelefoner/nettbrett til overlegne inspeksjons- og rapporteringsverktøy som lar brukere registrere skift, turer, ta bilder, kommentere , opprette digitale utstyrsrapporter, dekkrapporter, se og oppdater informasjonen om ens kjøretøy/trailer og dets relevante dokumenter. Alt dette skjer gjennom applikasjoner som bruker mobile enheter koblet til Internett.
2. Forskrifter – dette dokumentet angir vilkårene og betingelsene for bruk av Applikasjonen.
3. Leverandør – Delta Media AS, et norsk aksjeselskap med MVA nr. 916747330, som er underlagt norsk lovgiving.
4. Bruker – en person med minst begrenset juridisk kapasitet eller juridisk person, eller organisasjonsenhet uten juridisk person som ennå er tildelt juridisk kapasitet ved lov; brukeren må registrere seg i Applikasjonen, akseptere brukervillkår og personvernerklæring for å kunne bruke tjenester levert av leverandøren.
5. Registrering – en handling utført av brukeren som består i å fylle ut registreringsskjemaet gjort tilgjengelig (gratis) av leverandøren på vilkår fastsatt i forskriften, nødvendig for å få tilgang til fullt fungerende applikasjon.
6. Passord – en serie tegn (tall, bokstaver, spesialtegn) gitt av brukeren i registreringsprosessen, nødvendig for å få tilgang til kontoen.
7. Konto – en del av Applikasjonen opprettet av leverandøren for brukeren etter riktig registrering, som brukeren har lov til å utføre spesifikke handlinger gjennom.
8. Avtale – en avtale inngått mellom brukeren og leverandøren for levering av tjenester på elektronisk måte i samsvar med vilkårene angitt her.

§ 2. Generelle bestemmelser

1. Leverandøren har rett til å lagre og behandle Brukernes personopplysninger og eier Applikasjonsadministratoren (application manager).
2. Nedlasting av applikasjonen er gratis. Mobilapplikasjonene til FUTURE DRIVER kan lastes ned fra følgende appbutikker: Google Play (for Android-operativsystemet) og App Store (for iOS).
3. For å bruke applikasjonen er det nødvendig å ha en mobilenhet koblet til Internett eller nettleser som er kompatibel med HTML5-standard og JavaScript. Brukeren bærer kostnadene ved Internett-tilkobling i henhold til avtaler inngått med teleoperatøren.
4. Før avtaleinngåelsen skal Leverandøren gjøre bruksvillkårene tilgjengelig for Brukerne gjennom Applikasjonen på en måte som gjør at sistnevnte kan laste ned, lagre og skrive ut bruksvillkårene.

§ 3. Registrering av bruker

1. Brukeren må være registrert for å få tilgang til applikasjonen. Registrering er gratis.
2. Registreringen innebærer å fylle ut det medfølgende skjemaet med nødvendige person- og adresseopplysninger og akseptere forskriften.
3. Etter registrering kobler systemadministratoren eller/og firmaadministratoren brukeren til riktig avdeling i selskapet.
4. Ved vellykket registrering anses brukeren og leverandøren for å ha inngått en avtale om levering av tjenester på elektronisk måte. Formålet med en slik avtale er å: opprettholde brukerens konto, gi brukerne tilgang til kontoen og full drift av applikasjonen, bistå en gitt bruker med å inngå avtaler med en gitt tjenesteleverandør som tilbyr sine produkter gjennom applikasjonen, dele kommersielle tilbud gjennom applikasjonen.
5. Ved registrering samtykker brukeren til lagring av person- og adressedata i applikasjonen. Brukeren samtykker også til at Leverandøren lagrer og behandler slike data.
6. Brukeren har tillatelse til å få tilgang til og endre data nevnt i § 3(3).
7. Brukeren er forpliktet til å oppdatere sine data umiddelbart etter enhver endring i disse, senest innen 3 virkedager fra datoen for endringen.
8. Brukerkontoen kan ikke overføres til en annen bruker.

§ 4. Brukerens forpliktelser

1. Brukeren er forpliktet til å bruke applikasjonen på en måte som er i samsvar med gjeldende lovbestemmelser, forskriftene og prinsippene for sosial sameksistens, inkludert generelle prinsipper for Internett og mobilapplikasjoner.
2. Brukeren er spesielt forpliktet til å:
- bruke applikasjonen uten å forstyrre driften,
- bruke opphavsrettsbeskyttet materiale som er tilgjengelig i applikasjonen rettferdig (uten å innhente tillatelse fra rettighetshaverne),
- bruke applikasjonen uten å forstyrre andre brukere og leverandøren og respektere andre brukeres personlige rettigheter (rett til personvern) og andre rettigheter. 3. Brukeren forplikter seg til hver gang å varsle Leverandøren om enhver krenkelse av deres rett i forbindelse med bruk av Applikasjonen.
4. Brukeren vil ikke endre, omgå eller bryte applikasjonens sikkerhetskoder, verken alene eller med deltakelse av tredjeparter, og heller ikke foreta handlinger som forårsaker skade på applikasjonen eller dens overbelastning.
5. Brukeren har ingen rettigheter til innholdet eller materialet som deles av tjenesteleverandøren gjennom applikasjonen, da de er leverandørens eiendom og derfor er underlagt opphavsrettslig beskyttelse. Brukeren har rett til å bruke slikt innhold eller materiale kun under doktrinen om rimelig bruk. Det er forbudt å kopiere, modifisere, distribuere og reprodusere det oppgitte innholdet eller materialet delvis eller i sin helhet.
6. Brukeren forplikter seg til å hindre tredjeparter i å få tilgang til Applikasjonen. Brukeren er alene ansvarlig for konfidensialitet og sikkerhet for kontoen sin og forpliktet til umiddelbart å informere leverandøren om enhver uautorisert bruk av kontoen deres i applikasjonen av tredjeparter.
7. Hvis brukeren bryter en forpliktelse som følger av generelt gjeldende lovbestemmelser og forskriftene mens han bruker applikasjonen, skal leverandøren fritas fra ansvar overfor tredjeparter for et slikt brudd. Brukeren er forpliktet til å betale erstatning for skade påført av Leverandøren som følge av brudd på noen av prinsippene for bruk av Applikasjonen.

§ 5. Leverandørens plikter og rettigheter

1. Leverandøren er ansvarlig for tjenester utført elektronisk på vilkår fastsatt i norsk lov.
2. Leverandøren sikrer at applikasjonen er allment tilgjengelig og at alle feil forårsaket av en funksjonsfeil i applikasjonen repareres så snart som mulig. Brukeren har imidlertid ikke rett til krav for å sikre konstant og uavbrutt tilgjengelighet av applikasjonen.
3. Leverandøren har rett til å endre eller modifisere disse forskriftene når som helst, uansett årsak. Tjenesteleverandøren vil bli informert om slike endringer via e-post senest den dagen endringene implementeres. Tjenesteleverandøren kan påberope seg sin rett til å si opp Avtalen etter slike endringer, jfr. § 7 Nr. 4 nedenfor.
4. Applikasjonen er underlagt løpende teknisk tilsyn som utøves av Leverandøren for å sikre at den fungerer korrekt. Tjenesteleverandøren garanterer verken konstant tilgjengelighet av alle funksjoner i applikasjonen eller feilfri drift.
5. Leverandøren er ikke avtalepart for tjenester utført på elektronisk måte da den kun bistår Brukeren og Tjenesteleverandøren med å inngå disse. Avtaler inngått gjennom Applikasjonen skaper rettigheter og forpliktelser for både Tjenesteleverandøren og Brukeren.
6. Leverandøren er ikke ansvarlig for (i) skader som følge av brudd på rettighetene til tredjeparter av brukerne, (ii) skader som følge av avbrudd i tilgjengeligheten til alle eller noen av funksjonene til applikasjonen, og (iii) tjenester, applikasjoner og nettsteder levert av tredjeparten.
7. Tilbyder er ikke ansvarlig for tekniske problemer eller begrensninger av IKT-systemer installert på mobile enheter/nettleser som hindrer Bruker i å gjøre bruk av Applikasjonen og tjenestene som tilbys eller hindrer slik bruk.
8. Leverandøren er ikke ansvarlig for feilaktig oppfyllelse eller manglende oppfyllelse av en forpliktelse fra tjenesteleverandøren som følge av noen avtale inngått mellom dem gjennom applikasjonen.

§ 6. Opphør av bruk

§ 7. Klager

§ 8. Personvern

1. Alle personopplysninger oppgitt av brukeren vil bli lagret og behandlet i samsvar med bestemmelsene i norsk lov basert på reglene fastsatt i personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen skal, når annet ikke angis tolkes i samsvar med norsk lovgivning og være underlagt norske domstolers ikke-eksklusive kompetanse.
2. Alle personopplysninger om brukeren som samles inn av leverandøren, lagres og behandles på en måte som er nødvendig for at applikasjonen skal fungere korrekt.
3. Brukeren kan gi samtykke til at Leverandøren bruker og oppbevarer personopplysningene nevnt i § 3 nr.6 til formål for annonsering, markedsundersøkelser eller å gi kommersielle tilbud i tråd med etterspørselen. Å gi leverandøren tillatelse til å behandle personopplysninger for kommersielle formål er frivillig og kan holdes tilbake eller trekkes tilbake av brukeren når som helst på elektronisk måte.
4. Denne personvernerklæringen gjelder bare FD´s innsamling, bruk og utlevering av personopplysninger. Andre parter vi samarbeider med, og andre nettsteder som kan være tilgjengelige gjennom dette nettstedet, har egne personvernerklæringer og egen praksis. Vi oppfordrer deg til å bli kjent med personvernerklæringene til alle tredjeparter før du gir dem informasjon eller benytter deg av et tilbud eller en kampanje. Selv om vi prøver å samarbeide bare med tredjeparter som deler våre høye standarder og vår respekt for personvernet, er vi på ingen måte ansvarlig for innholdet eller personvernpraksisen hos andre tredjeparter.
5. Brukeren gir samtykke til deling av sine personopplysninger for formål knyttet til (i) overholdelse av forskriftene for bruk av applikasjonen eller (ii) etterfølgelse av juridiske krav knyttet til dette det som er nødvendig for å bruke applikasjonen.
6. Brukerens samtykkeerklæring til lagring og behandling av data er frivillig, og brukeren har rett til å inspisere sine data og be om endringer, endringer, rettelser, slettinger eller tillegg.
7. Du har rett til å be om innsyn, korrigering, begrensning og sletting av personopplysninger som vi sitter på og til å motta en kopi av personopplysningene i et strukturert, maskinlesbart format. Henvendelser om behandling av personopplysninger og anmodning om innsyn skal rettes til kontaktpunktet angitt nedenfor.
8. Overføring av personopplysninger til et tredjeland utenfor EØS som ikke tilbyr tilstrekkelig vern vil bare skje hvis det gis nødvendige garantier, f.eks. ved at det foreligger bindende virksomhetsregler (BCR), at EUs standardavtalevilkår inngås, eller hvis mottakeren er sertifisert etter EU-US Privacy Shield. Hvis du lurer på noe i forbindelse med dette, kan du kontakte oss som angitt nedenfor. Vi kan overføre aggregerte data til tredjeparter (innenlandske og/eller utenlandske) for å i) forbedre eller utvikle nettstedet vårt og mobilappen vår eller utstyr knyttet til spesifikke tjenester og ii) sikre at nettstedet, mobilappen og utstyret fungerer tilfredsstillende.

§ 9. Sluttbestemmelser

1. Hvis noen bestemmelse eller bestemmelser heri anses av en domstol eller annen myndighet for å være ugyldig, ugjennomførbar eller ulovlig på noen måte, vil andre bestemmelser forbli i full kraft og effekt og fortsette å være gyldige og bindende. Enhver bestemmelse som anses for å være ugyldig, ikke håndhevbar eller ulovlig, vil bli erstattet av andre bestemmelser som nærmest reflekterer det økonomiske og kommersielle formålet med applikasjonen.
2. Leverandøren forbeholder seg retten til å endre regelverket. Endrede forskrifter trer i kraft fra den datoen den nye versjonen gjøres tilgjengelig. Brukeren har lov til å fremsette skriftlige innsigelser mot endringer i forskriften innen 7 dager fra datoen forskriften ble gjort tilgjengelig. Innsigelse fra brukeren vil føre til at tillatelsen til å bruke applikasjonen avsluttes automatisk.
3. Denne forskriften skal styres og tolkes i samsvar med norsk lov.
4. Eventuelle tvister som oppstår fra regelverket eller i forbindelse med dette, skal avgjøres av en felles domstol som har jurisdiksjon over leverandørens forretningskontor.
5. I forhold som ikke er regulert her skal bestemmelsen i norsk lov gjelde.

Effective date: January 15, 2022